Please reload

צֶפֶּלִין היה שמו. כך הכירוהו כולם ולא היו תמהים בעניין זה ולא היו חוקרים ולא דשים בעברו יותר מדי. כעין תבנית נוף היה, כמו האוויר שנושמים האנשים או כמו בית המועצה העתיק בדרך הגדולה, היינו דבר שאין נותנים עליו את הדעת. מי שהיה נתקל בו בדרך היה מברכו לשלום: זקני היישוב ה...

Please reload

KOMA_LOGO_TM4CNG_WBPAGE2-02-02.png