III
II
I

התערוכה ליין-אפ כוללת אסופת עבודות שנלקחו מסקצ׳בוקים של עשרה יוצרים שאוחדו לכדי שלושה ספרי סקיצות, שלושה קווי מחשבה חדשים. ספר הסקיצות הוא מרחב שבו האמן מתמסר לתהליך, והחיבור המלאכותי של פרגמנטים מתוך כל מחברת קוטע את התהליך באיבו.

הפלטפורמה של הגלריה האינטרנטית שבה מוצגת התערוכה מנוגדת במהותה לאיכות הידנית, המיידית והאינטואיטיבית של העבודות. 

התערוכה מבקשת לייצר שיחה רבת משתתפים, דיאלוג כפוי שהתהווה מתוך סקצ׳בוקים שמשמשים לכלי של מונולוג בין היוצר לבין עצמו.

מוזמנים לדפדף....

:משתתפים

אורנה גורפינקל

אלכסנדרה גיימין

עידית גלעד

יעל חובב

עודד יונס

לאה יפת

נגה פרחי

יובל פריש
איתמר שטראוך

אור שלומן

:אוצרות

ערבה אסף

גאיה קולמן

אלישבע ג׳ייקובס

קמיע סמית

KOMA_LOGO_TM4CNG_WBPAGE2-02-02.png