k6maC_thick%20(1)_edited.png

הפרדת יום הסטודנט מיום ירושלים


סיקור הצבעת אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה העברית בנושא הפרדת יום הסטודנט מיום ירושלים

הפקולטה לרפואה בעין כרם

יום רביעי 25.11.2015

לקראת יום הסטודנט שייחל ביום ראשון 5/6, ברצוני להביא מתמצית ישיבה פתוחה לקהל של אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית, אשר חלה לפני כשנה. בישיבה עלתה סוגיה שנויה במחלוקת אשר הציפה בין השאר את צביונה הפוליטי של האגודה וכן גם את יחסי הכוחות שמתקיימים בה. מעטים וודאי זוכרים עד עכשיו את אירועי הישיבה, אך ברצוני להביא את תמצית ההתרחשויות, שכן הנושא הטעון ראוי בעיני לקבלת חשיפה בקרב סטודנטים ממוסדות נוספים.

ליבת המריבה: יום הסטודנט חל בתאריך של יום ירושלים. הסיבה לכך ככל הנראה כלכלית ומונעת ע"י אינטרס של העירייה, והוא שאיחוד שני האירועים מגדיל את תקציב יום הסטודנט, שכן באופן זה אותו התקן חל על שניהם. אולם, מהלך זה אינו לוקח בחשבון את אוכלוסיית הסטודנטים הערביים, אשר על פי תפיסתם חגיגות ביום זה כמוהן כהתרסה, ואת אוכלוסיית הסטודנטים בני העדה האתיופית אשר מציינת בתאריך הנתון את יום הזכרון ליקיריהם שנספו בדרכם לארץ. נוצר פילוג דיעות בקרב חברי אגודת הסטודנטים. האם שינוי התאריך יהווה הכרה בנרטיבים שונים, או שמא מדובר במהלך שמערער על מקומו של הריבון המגזרי הקיים בעיר?

אל הדיון הגעתי עם חברות מהלימודים. לבצלאל יש איגוד משל עצמו ועל כן אינני מעורה בענייני האגודה של האוניבריסטה העברית. עם זאת, נכחנו כסטודנטים בעיר המעוניינים לתמוך ברעיון שאנו מזדהים עמו, לאפשר למגזרים ספציפיים להשתתף באירועי יום הסטודנט מבלי שהדבר יהווה פגיעה בצביונם. האודיטוריום שפע קהל, רובו המכריע חברי האגודה. הפרת סדר בישיבת אגודה דינה נזיפה ולאחר מכן סילוק מהאולם, אך בעת העלאת הנושא על ידי מנהלת הישיבה, הונפו פעמים רבות שלטים וססמאות בעד שינוי התאריך או נגד.

בעוד שיחסי הכוחות בין הנוכחים בקהל היו מאוזנים למראה, נציגי הפקולטות שעלו לנאום בזה אחר זה ייצגו ברוב מוחץ את הצד המתנגד לשינוי. המתנגדים להצעה טענו שבעוד שהם מביעים תמיכה בעירוב סטודנטים מהמגזרים הערבים בפעילויות הסטודנטיאליות מעבר לשעות הלימודים, אין עילה לשינוי התאריך, שכן כל מקבץ אנשים בעלי מכנה משותף יכולים למצוא טיעון לביטול חגיגות יום הסטודנט ביום זה או אחר. אחרים טענו כי מדובר במהלך שילבה התססה ושסע בקרב אוכלוסיית הסטודנטים בעיר יותר מאשר יאחד ביניהן ואחדים בחרו לוותר על העידון וצודדו בשימור המצב הקיים מטעמים דתיים- לאומיים. הצד התומך בהצעה לשינוי התאריך העלה נציגויות מקרב הסטודנטים הערבים והאתיופים, שפרשו את השקפתם כאינדיבידואלים אשר רואים חוסר כבוד בחגיגות ביום אבלם. טיעוניהם של תומכים נוספים בשינוי התאריך היו קונקרטיים: ישנם את אלה בקרב אוכלוסיית הסטודנטים בעיר שמנועים מלציין את היום הזה בחגיגיות, ובמצב הנתון יום הסטודנט בירושלים הינו סמל למעמדיות מגזרית ולחוסר סובלנות.

מדובר היה בדיון בעל צביון מעניין, מאחר ובמעמד שבהגדרתו מתיימר להיות ממלכתי ואנטי