k6maC_thick%20(1)_edited.png

המושבה, סופר אורגניזם


ראיון: מאי זיסמן

צילום: דניאל קגנוב

עריכה: דניאל קגנוב ומאי זיסמן

קן הנמלים הוא סופר-אורגניזם. זהו אורגניזם המורכב מאורגניזמים אחרים. אלו, עצמאיים במידת מה, אך אינם מסוגלים להתרבות או להתקיים לאורך זמן לבדם. כל פועלם נעשה למטרת שימור הקבוצה ולא למען עצמם.

אחד המחקרים האחרונים שערכה מעבדתו של ד"ר עפר פיינרמן בשיתוף עם חוקרים מצרפת, עוסק במנגנוני הניווט של הנמלים בעת סחיבת משא משותפת בחזרה אל הקן. המחקר מראה שקבוצת נמלים הנושאת יחד מזון חזרה אל הקן, מסמנת לעצמה את הדרך באמצעות שביל סימוני ריח כימיים. אחוז מסוים מהסימונים אינו מדויק, וכדי לאזן את הטעויות הבודדות שלהן, הנמלים משתמשות במנגנון פנימי ואקראי הגורם להן, אחת לכמה סימונים, להתעלם מסימוני הריח ולסטות מהשביל - זוהי מעין אינטואיציה פנימית.

מבין הממצאים שהתגלו נראה שכמות הטעויות בסימון קרובה לכמות מקרי ההתעלמות מהסימון, ולכן יוצא שהזמן שלוקח לנמלים להגיע חזרה לקן דומה לכמות הזמן שהיה לוקח להן אם כל הסימונים היו מדויקים. על כן נראה שמנגנון ההתעלמות האקראי עוזר לנמלים לסגור את הפער הנובע מטעויות בסימון.

צוות המעבדה ממשיך לחקור כיצד הסימנים הכימיים מהווים אמצעי ניווט בתוך ומחוץ לקן ומה להקיש מאמצעים אלו. בעזרת תיוג עם שבבים, צילום של הנמלים ומעקב אחריהן, הם מנסים להבין את מסלולי התנועה שלהן ולנתח את הפרמטרים לפיהן הנמלים נעות בתוך הקן ומחוצה לו. הם משתמשים למשל בשינוי יזום של חלקים בתוך הקן המדומה, על מנת לבודד את המשתנים ולבחון את האופן שבו הנמלים מגיבות למצבים חדשים הנתונים להם. המידע החדש שמתגלה במעבדת המחקר משרטט את המערכת השיתופית הענפה של הנמלים, ועשוי לשמש גם מחוץ לקן, כעזרה לפיתוח שיטות לעיבוד אינפורמציה קולקטיבית.

המצולמים הם ד"ר פיינרמן והמרמקולוגית המסטרנטית ממעבדתו יעל וילק.


    כתבות נוספות