k6maC_thick%20(1)_edited.png

FOCUS: אן שימין


המבט שלי על גברים:בנים נובע ממקום של התבוננות ולמידה על העולם. המצלמה נותנת לי את התווך המתאים כדי לתפעל את ההתבוננות הזו ולקיים מערכת יחסים עם השאלות שאני רוצה לשאול.

הגוף הוא זכרי או נקבי שמכיל עליו את הגדרות מגדריות, אני מנסה להבין למי זה באמת שייך.

בתהליך הצילום שקט:רעש אסתטי חשובים לי, מתוך נסיון לאמץ אליי את התכונות הטכניות של המצלמה ואת העולם שלי על המצלמה וליישר מבט אחיד- ששואל שאלה ברורה על המדיום ועל התקופה.